سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید غفارپورجهرمی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فرشید قاسمی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد – ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

طراحی ایمن دیوارهایحائل، نیاز به فاکتورهای کافی شامل ایمنی در برابر لغزش، واژگونی و ظرفیت تحمل شکست دارد. بهطورکلی فشارهای جانبی خاک برای مورد استاتیک، به روش کولمب یا رانکین و برای مورد زلزلهای از روش مونونوبه اوکابه محاسبه میشوند. همانطور که در زلزلههای گذشته مانند تسونامی ۲۰۰۲ سریلانکا گزارش شده -عملکرد دیوارهای حائلوزنی در زلزله ضعیف مشاهده شده است، دیوارهایحائل با تغییرمکان و دورشدن از خاکریز پشتدیوار با شکست مواجه میشوند، از این رو جابهجایی دیوارحائل یک مسئلهی مهم و قابل توجه در نقاط زلزلهخیز میباشد که نباید از مقادیر مشخصی تجاوز کند. این مقاله یک مدلساده برای محاسبهی نیروی فعال استاتیک و دینامیک برروی دیوارهایحائلصلب ارائه میکند. از این مدل برای محاسبهی جابهجایی دیوارحائل معمولی برای چند ترکیب با شرایط خاکریز پشتدیوار و خاکپی و زلزلههای نورتریج استفاده شده است.