سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام شریف پور – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
عبدالمحمد علمداری – دانشیار و رئیس بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
سیدشهاب الدین آیت اللهی – استاد دانشکده مهندسی شیمی نفت و گا زدانشگاه شیراز

چکیده:

فرآیند جابجایی گاز دی اکسید کربن با متان در فاز هیدرات به عنوان روشی برای کاهش اثر گلخانه ای گازدی اکسید کربن و نیز تولید همزمان گاز متان به عنوان یک منبع تولید انرژی بسیار مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است مطالعات آزمایشگاهی فراوانی به منظور بررسی جابجایی متان با دی اکسید کربن در فاز هیدرات صورت پذیرفته و محققان در تلاش برای ارائه معادلات تئوری جهت پیش بینی دقیق این فرایند می باشند درمطالعه حاضر یک مدل سینیتیکی براساس نفوذ متقابل دی اکسید کربن و متان در هیدرات درون محیطمتخلخل ارائه شده است کهدرآن اختلاف فوگاسیته اجزا در سیال و هیدرات به عنوان نیروی محرکه فرایند تبادل در نظر گرفته شده است پارامترهای سیستم که شامل ثابت سرعت تجزیه هیدرات متان و ثابت سرعت تشکیل هیدرات دی اکسید کربن هستند با استفاده از خورند داده های آزمایشگاهی منابع موجود محاسبه شده اند.