سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا جمالی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان
پویان شاه محمدی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله جابجایی طبیعی در یک محفظه دو بعدی مستطیلی با گرمایش محلی از کف و سرمایش متقارن از طرفین بطور عددی بررسی میگردد. گرمایش محلی با منبع حرارتی محلی در وسط دیوار پایینی شبیه سازی شده است، چهار مقدار متفاوت ۱/۵ ، ۲/۵ ، ۳/۵ و ۴/۵ برای طول بی بعد منبع حرارتی در نظر گرفته شده است. حل ها شامل عدد رایلی ۳ ۱۰ تا ۶ ۱۰ میباشد. نتایج به فرم خطوط جریان و نمودارهای دما ثابت و همچنین تغییرات عدد ناسلت روی دیواره گرم ارائه شده است. در پایان نشان داده خواهد شد که عدد ناسلت متوسط در قسمت گرم شده دیوار پایینی با افزایش عدد رایلی یا با افزایش ضخامت بی بعد منبع حرارتی افزایش خواهد یافت.