سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده خدیجه روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید سماوات – عضو هیئت علمی موءسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

کادمیوم یکی از عناصر سنگین و آلاینده محیط زیست است که از منابع مختلفی از قبیل کودهای شیمیایی وارد خاک و چرخه غذایی انسان می شود . به منظور اصلاح خاک های آلوده به عناصر سنگین .مصرف زئول یت ، توسط محققین مختلفی گزارش شده است. به همین منظور آزمایشی گلدانی با هدف بررسی اثر زئولیت بر غلظت کادمیوم و عملکرد در گیاه کاهو طراحی گردید.این تحقیق در طرح بلوک کاملآ تصادفی با ۲ تیمار زئولیت (در سه سطح صفر، ۱و ۲ تن در هکتار) وکادمیوم (در سه سطح صفر، ۳و ۶ میلی گرم در کیلوگرم) با ۳ تکرار اجرا شد. نتا یج نشان داد با افزایش مصرف زئولیت، از غلطت کادمیوم در گیاه کاهو کاسته شد، و بیشترین کاهش در سطح ۲ تن در هکتار بود بطوریکه در این سطح مصرف عملکرد ماده خشک گیاه نیز افزایش نشان داد.