سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد خوش طینت – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

درتهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی مخزن سدها موضوع کیفیت آب مخزن باید مدنظر قرارگیرد و پدیده های زمین شناسی موثر درکیفیت آب محدوده مخزن و بالا دست مخزن سدمورد بررسی و مطالعه قرارگیرد و درنقشه ها و مقاطع زمین شناسی و گزارشهای مربوطه منعکس شود درمطالعات فاز اجرایی سدمیمه بررسیهای زمین شناسی مخزن و بالا دست مخزن سد با جمع آوری یافته های قبلی و زمین شناسی صحرایی و نمونه برداری متوالی اب رودخانه اصلی و ابراهه های فرعی و چشمه ها و ثبت دبی آنها درطول نزدیک به نه ماه انجام شده است و با جمع بندی نتایج حاصله و رسم نمودارها معلوم شده که رابطه مستقیم بین سطح کیفی اب رودخانه اصلی میمه از نظر میزان شوری و EC با مقدار دبی رودخانه وجود دارد درفصول بارندگی ازمیزان شوری رودخانه کاسته می شود و هرگونه نتیجه گیری از کیفیت اب مخزن سد با برداشت متوالی اطلاعات از ابهای جاری وزیرزمینی محدوده مخزن سد و عوامل زمینشناسی موثر درکیفیت اب و جمع بندی درازمدت اطلاعات قابل استنادی می باشد.