سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین فیضی – کارشناس مهندسی رودخانه
محمدباقر نحوی – مهنسدین مشاور ابکاوش سرزمین

چکیده:

باتوجه به اینکه اولین گام برای حل هرمساله ای شناخت مشکل و ارزیابی کامل آن م یابشد شناسایی وضعیت موجود رودخانه ازنظر استعدادها و مخاطرات موجود درآن ابزاری است که میتواند دربرنامه ریزی برای محدودیت بهره برداری از منابع رودخانه بسیار کارگشا باشد بررسی ها وبازدیدهای میدانی یکی ازابزارهی مهم درمطالعات مهندسی رودخانه است و اطلاعات جمع آوری شده درطول بازدید به صورتی تهیه و ثبت گردد که علاوه برسهولت دسترسی بخشهای مختلف مطالعاتی قابلیت طبقه بندی و استخراج داده های مورد نظر را داشته باشد این مساله بهویژه درطرح هایی که دربازه های بزرگی از رودخانه ها طرح های جامع و مخصوصا در رودخانه های دارای مسائل و مشکلات متنوع دارای اهمیت می باشد. درمقاله روش ثبت اطلاعات حاصل ازبازدیدهای صحرایی و نحوه تهیه بانک داده مبتنی برسامانه اطلاعات جغرافیایی براساس نتایج بازدیدهای صحرایی درطرح مطالعات جامع مهندسی رودخانههای شرق مازندران مورد بررسی قرارگرفته است