سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلیم حیدری – دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
ذبیح اله زمانی – دانشیار گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محسن حیدری – کارشناس ارشد زراعت اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

انار Punica granatum یکی از گیاهان بومی ایران است که سطح کشت وسیع و ارزش اقتصادی فراوانی دارد. تکثیر معمول این گیاه بوسیله قلمه های خشبی می باشد. قلمه زنی به صورت تک جوانه می تواند یکی از روش های نوین تکثیر در این گیاه جهت صرفه جویی در مصرف ماده اولیه باشد. برای جلوگیری از کاهش ریشه زایی در قلمه های تک جوانه که به دلیل کوتاهی قلمه ها ممکن است اتفاق افتد، استفاده از هورمون IBA در دو سطح غلظت ۱۵۰۰ ppm و ۳۰۰۰ppm به روش فروبری سریع و همچنین تیمار به وسیله اسیدسولفوریک (H2SO4) 2 نرمال روی قلمه های تک جوانه دو رقم انار به نام های شیرین ساوه و ملس ترش برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، تیمار هورمون IBA در هر دو سطح غلظت ۱۵۰۰ppm و۳۰۰۰ppm اثر معنی داری در افزایش درصد و میانگین ریشه زایی قلمه های تک جوانه نشان نداد، که این نتیجه می تواند به علت اثر سمیت کاربرد غلظت زیاد اکسین در قلمه های تک گره باشد. این در حالیست که تیمار اسید مخصوصا در رقم شیرین ساوه با بیشترین میانگین تعداد ریشه (۱۱عدد) در قلمه های تک جوانه موجب تسهیل ریشه زایی گردید. پژوهش حاضر در گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در زمستان ۱۳۸۸ صورت گرفت.