سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره بصیرت – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی،
محمدحسین بازیار – استادیار مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانش

چکیده:

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه (به علت اثر متقابل سازه و خاک نگهدارنده آن بر یکدیگر)، در طراحی سازه تحت بار لرزهای نقشی اساسی دارد. در این مقاله تکنیک شکاف ممتد برای تحلیل اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت بار لرزهای با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده مورد بحث قرار گرفته است. یک دیوار برشی با پی صلب و سپس با پی انعطاف پذیر تحت بار لرزهای با استفاده از روش فوق، آنالیز شده و نتایج حاصل تحت نمودار جابجایی بر حسب زمان با نرمافزارSap مقایسه شده است.