سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیده سیف هاشمی – دکترای دامپزشکی
فرشته تفنگ سازان – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی

چکیده:

امروزه با افزایش شیوع بیماریهای قلبی و عروقی و ارتباط مستقیم بین میزان کلسترول خون و کلسترول رژیم غذایی تولید فراورده های رژیمی کم کلسترول پیشرفته گسترده ای یافته است هدف از این مطالعه تولید روغن کره فاقد کلسترول توسط ۵ درصد بتاسیکلودکسترین b-CD به نسبت ۱:۱ آب و چرب یدردمای ۴۰-۳۰ درجه سانتی گراد و سانتریفوژ درمرحله اول با سرعت ۸۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ دقیقه و پس ازخارج کردن فاز آبی مجددا ۱۵ دقیقه در دمای ۴۰-۳۰ درجه سانتیگراد و سانتریفوژ کردن با سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه انجام گرفت و کلسترول همراه باB-CD از روغن کره خارج شد مطابق نتایج توسط این تکنیک میزان کلسترول روغن کره از ۳۸۸ درمرحله اول به ۱۸۱/۶۹ و درمرحله دوم سانتریفوژ به صفر رسید آنالیز شیمیایی و فیزیکی بین روغنکره فاقد کلسترول با روغن کره معمولی تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت