سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

درپرژوههای عمرانی باوجود ماشین آلات و ابزار فراوان معمولا کارگران و پرسنل درمعرض خطرات گوناگون قرار دارند با پیشرفت فناوری و افزایش کاربرد ماشین آلات مخاطرات و احتمال بروز حوادث فزونی می یابد ایمنی علمی است که درپیشگیری از بروز حوادث درمحیطکار به یاری انسان می شتابد و همواره درراستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام برمیدارد امروزه ایمنی درجهان به خصوص درکشورهای صنعتی جایگاه واقعی خود را پیدا کردها ست و به عنوان امری ضروری ایفای نقش می نماید پس از شناسایی خطرات برنامه کنترل خطرات اجرا میگردد تا خطرات شناسایی شده به کلی از بین برده شده یا به نوعی تحت کنترل درآیند اینکه برنامه کنترل خطررا باید ازکدام خطر یا خطرات آغاز نمود نیاز به تعیین اولویت بندی انواع خطرات دارد برای تعیین اولویت خطرات اولین کار محاسبه ریسک آنها می باشد برای تصمیم گیری درمورد چگونگی اختصاص هزینه آموزش و اقدامات پیشگیرانه دربحث مدیریت ایمنی HSE درپروژه های عمرانی یکی از قسمتهای کلیدی رتبه بندی ریسکهای پرخطر این پروژه می باشد که پس از ارزیابی ریسک ها و انجام رتبه بندی آنها بتوان بطور علمی و دقیق ازبروز خطرات وایجاد تاثیر دردستیابی پروژه به اهداف خود جلوگیری نمود.