سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر هارونی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سلیمان عباسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فناوری تکنولوژی پلاسما یکی از فناوری های نوین است که امروزه کاربرد های زیادی درصنایع مختلف از جمله صنایع غذایی پیدا کردها ست پلاسما در واقع به حالت چهارم ماده اطلاق می شود که از آن می توان برای سترونسازی لوازم و تجهیزات پزشکی تجهیزات مورد استفاده درصنایع غذایی و سترونسازی و فراوریمواد غذایی استفاده کرد اگرچه تاکنون استفاده از آن برای سترونسازی مواد غذایی هنور مورد تایید نهایی سازمان های ذیربط قرارنگرفته ولی در یک دهه اخیر پژوهشهای زیادی دراین زمینه انجام شده و انتظار می رود که بهزودی جایگاه خود را در میان روشهای نوین فراوری مستحکم کند لذا در مقاله حاضر با توجه به عدم آشنایی اغلب دست اندرکاران صنایع غذایی کشور و بدیع بودن اینموضوع سعی شد تا ابتدا تعریفی از محیط پلاسما و و تفاوتهای پلاسمای سردو گرم ارایه شود سپس به طبقه بندی روشهای تولید پلاسما و کاربردهای آنها در صنعت غذا پرداخته شد تا گامی هرچند کوچک درجهت آشنایی بیشتر دست اندرکاران صنعت غذا اعم ا زپژوهشگران دانشجویان کارشناسان و صنعتگران با این تکنولوژی جدید پرداشته شود.