سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان یزدان پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذایی
محمد براتی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

برای نگهداری مواد غذایی و حفظ ویژگیهای حسی روشهای بدون حرارت در مقابل روشهای حرارتی مطرح شدها ند فراوری با روش حرارت دادن تغییرات نامطلوبی را منجر می شود درمقابل درفرایندهای غیرحرارتی دمای اعمل شده کمتر است لذا انتظار می رود ویتامین ها و مواد مغذی ضروری رد حین فرایند حداقل تغییرات را متحمل شوند از بین روشهای غیرحرارتی تکنولوژِ پالس های نوری PL اخیرا بسیار مورد توجه محققین قرارگرفته است این فناوری روش مناسبی برای ضدعفونی کردن سطوح ظروف بسته بندی و فراورده های غذایی بسته بندی شده درفیلم های شفاف است نوشیدنیهای برپایه ابمیوه که حداقل فرایندهای حرارتی را متحمل شده اند می توانند بهعنوان یک منبع بسیار مناسب ویتامین ها و مواد مغذی را بصورت کامل دراختیار مصرف کننده قرار دهندلذا به کارگیری تکنولوژی PL درفراوری آبمیوه را جدیدی پیش روی محققین دردستیابی به این مهم گشوده است.