سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – استادیار اقتصاد، مدیریت و حسابداری،
سعیده سعیدی نیا – کارشناسی ارشد اقتصاد،
سعیده رادمنش – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی،

چکیده:

اگر چه بنگاههای کوچک و متوسط تنها در سالهای اخیر در ایران و عمدتاً به عنوان تولیدکنندگان اصلی شغل مورد تأکیدقرار گرفته اما با این وجود در ادبیات توسعه علاوه بر تأکید بر واژههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاههای بزرگ، معیار گرایش صنعتی و کیفیت صادرات نیز گنجانده شده است. در این راستا، سهم فعالیتهای با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزشافزوده صنایع تولیدی و همچنین سهم تولیدات با تکنولوژی متوسط و بالا در کل صادرات، دو معیار مورد ارزیابی در گرایش صنعتی و کیفیت صادرات را تشکیل میدهد. بر این اساس و با توجه به دو مقوله اندازه و سطح تکنولوژی در فعالیت بنگاههای صنعتی، این پژوهش کوشیده است تا عملکرد بنگاههای صنعتی در صنایع تولیدی ایران را مورد سنجش قرار دهد و برای این بررسی از معیار سودآوری بنگاهها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشاندهنده آن است که متوسط سودآوری بنگاههای فعال در سطح تکنولوژی بالا در کلیه اندازهها (به خصوص در اندازه متوسط بنگاه)، نسبت به سایر سطوح تکنولوژی میزان بیشتری است. علاوه بر آن و از حیث کل میزان سودآوری، بنگاههای صنعتی با اندازه کوچک از سطح تکنولوژی متوسط و پایین سود بیشتری کسب نموده و بنگاههای با اندازه متوسط نیز سودآوری خود را با تکنولوژی پایین حداکثر نمودهاند. براین اساس سودآوری بنگاههای صنعتی با اندازه کوچک و متوسط نمیتواند انعکاسی از سطح تکنولوژی آنها قلمداد شود