سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوید خیاط – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
بهزاد حجتی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
سیامک معتمد – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

عنایت به کثرت پروژه های آبیاری دراستان خوزستان و توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصداحجام کار به عملیات خاکی اختصاص یافته و نظر به محدودیت موجوددرتامین منابع خاک مناسب کارشناسان و صاحبنظران را طی سالهای اخیر به سمت طراحی مقطع مرکب خاکریزی سوق داده است مقطع مرکب خاکریزی ترکیبی از دو ناحیه خاک مناسب برداشت شده از قرضه های ریزدانه منتخب درپیرامون مقطع هیدرولیکی کانال و خاکهای تامین شده از منطقه درمجاورت آن میباشد مساله قابل توجه دراجرای این مهم اصلاح خصوصیات مصالح مورد استفاده و مدیریت اجرا در مقطع مرکب می باشد این مقاله به تفصیل به تکنولوژی اصلاح خاک و مدیریت اجرایی عملیات خاکی درپروژه های واقع درمنطقه دشت آزادگان پرداخته است مطالعه موردی کانالهای AMC-4AMC-3