سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نگار امینی – دانشگاه یزددانشکده نساجی یزد
مریم شرزه ئی –

چکیده:

با افزایش میزان جزء مصنوعی درمنسوج مخلوط پنبه / پلی استرتکمیل تاخیر دراشتعال این کالا مورد توجه قرار گرفته است دراین تحقیق از محلول اوره کندانس تهیه شده ازمخلوط اوره سولفامیک اسید و فسفروس اسید با نسبت های مختلف استفاده گردید پارچه با برداشت ۸۰درصد دردمای ۸۰درجه سانتیگراد خشک و دردمای ۱۶۵ درجه سانتیگرادپخت شد جهت برداشت بهتر مواد تکمیلی عملیات هیدرولیز سطحی برروی پارچه انجام گرفت درنهایت کالا به روش رمق کشی با محلول اوره کندانس واکنش داده شد و به روش قبل خشک و پخت گردید درآخر ثبات شستشویی کالا مورد بررسی قرارگرفت نتایج بیانگر آن است که تاخیر دربرابر اشتعال نمونه های تکمیلی مناسب بوده لیکن درفرایند برداشت اولیه ثبات شستشویی بالا نبوده درفرایند هیدرولیز با سود مشاهدات بعدازانجام فرایند شستشو بیانگر بهبود تکمیل بوده است نتایج ارزیابی تست LOI برروی نمونه خام ۱۹ نمونه تکمیل شده ۳۳ونمونه تکمیل شده بعدازشستشو ۲۴ میب اشدکه بیانگر ایجاد خاصیت تاخیر دراشتعال مطلوب برروی منسوج تهیه شده از مخلوط پنبه / پلی استر با میزان ۳۵درصد پنبه و ۶۵درصد پلی استر می باشد.