سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد شریف خانی – دانشگاه پوترا مالزی، دپارتمان تکنولژی کشاورزی

چکیده:

این پژوهش جهت بررسی اثرات عملکرد ۶- بنزیل آمینوپورین (BAP) و ایندول -۳- بوتریک اسید (IBA) در راستای تحریک جوانه زنی ساقه و ریشه زایی در قطعات قابل کشت گیاه آلوئه ورا باربادنسیس Aloe vera barbadensis Mill با استفاده از روش ریز ازدیادی در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه پوترا مالزی انجام گردید. قطعات قابل کشت تهیه شده از گیاه بر روی محیط کشت جامد موراشیگی و اسکوگ (۱۹۶۲) غنی شده با مقادیر متفاوتی (۰ و ۲٫۲۲ و ۴٫۴۴ و ۸٫۸۸ و ۱۷٫۷۶ و ۲۲٫۲۰ μM) از (BAP) برای تحریک جوانه زنی و (۰ و ۱ و ۲٫۵ و ۵ و ۱۰ μM) برای تولید ریشه کشت شد. بهترین میانگین تعداد جوانه (۰٫۴۲ ± ۴٫۴۲ جوانهنمونه) و بالاترین درصد جوانه زنی (۱۰۰%) در غلظت μM 17.76 BAP و بهترین میانگین تعدا ریشه (۰٫۳±۵٫۰۶ ریشهنمونه) و بالاترین درصد تولید ریشه (۱۰۰%) در غلظت μM 5 IBA مشاهده گردید. (۰٫۰۰۱≥P) کشت مطابق با شرایط نگهداری استاندارد در دمای ۲±۲۵ درجه سانتیگراد و فتوپریود ۸٫۱۶ با شدت نور ۴۰μmolm-² s-¹ فراهم شده توسط لامپ های فلورسنت فلیپس در عرض جغرافیایی ۳٫۸ درجه شمالی و ۱۰۱٫۴۲ درجه شرقی (۴۲E ، ۱۰۱ ، ۸N 3) با ارتفاع ۶۲ متر از سطح آبهای آزاد برای مدت ۲۸ روز نگهداری شد. گیاهچه های س از مرحله ریشه زایی برای مرحله تطابق با محیط در دمای ۳۱ درجه سانتی گراد با رطوبت ۸۰% نگهداری شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار و ۸ نمونه در هر تکرار اجرا گردید. آنالیز واریانس و انحراف از معیار (DMRT and DUNNETT) توسط SPSS ver.18 تحلیل و بررسی شد.