سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آتنا حلمی لائین – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
فهیمه صادق پور هروی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
احمدرضا بهرامی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد – – گروه پژوهشی سلو
جعفر ذولعلی – گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اعضای خانواده اندونوکلئاز S1، نوکلئازهای اختصاصی تک رشته ای می باشند که با قابلیت هضم سوبسترای DNA هترودوپلکس شناخته می شوند. در این میان به نظر می رسد که اعضای خاصی از این خانواده در گیاهان (به ویژه گیاه کرفس) وجود دارند که مناطق هترودوپلکس را در قطعات DNA در شرایط آزمایشگاهی با کارایی مطلوب برش می دهد. این آنزیم ها که عموما با نام CEL ( CEL Iو غیره) شناخته می شود، موارد کاربردی متعددی در ژنتیک، بیوتکنولوژی و تشخیص مولکولی ژن های معیوب دارد. هدف از این مطالعه ساخت پلاسمید نوترکیب PTZ57R حاوی ژن یکی از آنزیم های فوق با منشأ کرفس بود. بعد از تکثیر قطعه ژن مربوطه، توالی مورد نظر با استفاده ازInsTAcolone™ PCR Cloning Kit به داخل وکتور کلون و به سویه DH5α باکتری اشرشیاکلی منتقل شد. پس از انجام آزمایش به منظور تأیید صحت ساختار سازه مورد نظر با کلنی‌های سفید PCR انجام و پلاسمید نوترکیب با استفاده از دستگاه ۳۱۳۰ABI به روش سانگر تعیین توالی گردید. بررسی نتایج تعیین توالی نشان داد که کلونینگ ژن فوق با موفقیت انجام شده است و در ادامه این گزارش داده بیوانفورماتیک حاصل از این مطالعه ارائه خواهد شد.