سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین محمودی قادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزیو منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزیو منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار –

چکیده:

ریزازدیادی به عنوان یکی از روشهای کشت بافت برای ایجاد تعداد زیادی گیاه مشابه از یک گیاه مادری استفاده می شود با توجه به اینکه بررسی روند جنین زایی رویشی برای گیاهان چوبی حائز اهمیت می باشد لذا این آزمایش جهت بررسی تکثیر درون شیشه ای کیوی از طریق جنین زایی رویشی با استفاده ازریزنمونه دمبرگ کیوی در دو محیط کشت موراشیگی و اسکوگ MS و گمبورگ B5 انجام گردید. ریزنمونه دمبرگ حاصل از کشت درون شیشه ای بذور کیوی در فضای استریل تهیه و به دو محیط کشت مایع مذکور با ۴ غلظت توفوردی ۶ ، ۴و۲و۰ میلی گرم در لیتر منتقل گردیدند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید و رفتار ریزنمونه بعد از ۴ هفته در محیط القا و ۶ هفته در محیط ظهور مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که تنها جنین رویشی در محیط B5 و درغلظت ۴ میلی گرم در لیتر تولید شد و در سایر تیمارها هیچ جنینی تولید نشد.