سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ن اسماعیل پور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدفیروزآباد
م افقه – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ا زمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

تاثیر فرایندهای تکتونیکی بر رسوب گذاری رسوبات کربناته و تبخیری حوضه زاگرس در طول زمان ژوراسیک و کرتاسه زیرین (گروه خامی) بسیار قابل توجه است خصوصا که این تاثیرات هم در مشاهدات در مقیاس ماکروسکپی و میکروسکوپی سنگ و زیست چینه نگاری مشهود است. برای درک هر چه بیشتر در این موضوع اطلاعات برش های چینه شناسی حوضه زاگرس مورد تحلیل قرار گرفته است. این بررسی نقش شکستگی های قدیمی دراین ناحیه رادرمقابل فازهای کوهزایی که خصوصا در حد میان ژوراسیک و کرتاسه عمل کرده اندرا مشخص ساخته است. به همین منظور چهار برش زمین شناسی که عمود بر روند گسل بزرگ زاگرس هستند انتخاب شده که در هر برش ستون های چینه شناسی در بر گیرنده رسوبات گروه خامی هستند نیز مورد نظر این مطالعه بوده اند