سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر عمرانی –

چکیده:

درطول کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا که درنتیجه برخورد سه ورقه هند عربی و آفریقا با اورازیا به منصه ظهور رسیده است فلات ایران تاریخ کاملی از همگرایی بین صفحه های عربی و اورازیا را درخود ثبت نموده است این پدیده طولانی درامتداد نئوتتیس ازفرایندهای فرورانش اغاز و تا مرحله برخورد درعهدحاضر ادامه می یابد کوهزاد زاگرس بهعنوان یکی از جوانترین مناطق همگرایی دنیا محصول این فرایند هاست سه دوره اصلی دراین کوهزا پیوسته و طولانی بحرانی بوده اند کرتاسه میانی – پایانی ۱۱۵-۸۵ میلیون سال که منطبق با یک دوره آشفتگی درزون فرورانش بوده و منجر به برپایی شیست های ابی قطعه ای شدن فلات ایران و فرورانش افیولیت ها شده و پالئوسن – ائوسن ۶۰-۴۰ میلیون سال که درآن کمترین میزان همگرایی و مهارت قوس ماگمایی به درون ایران مرکزی رخ داده است و الیگوسن تا عهدحاضر ۰-۳۰ میلیون سال که درطول آن برخورد توسعه یافته و با دگرشکلی پیشرونده و مهاجرت به سمت جنوب باختر ادامه می یابد.