سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تورج اسدی – هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

ماسه های روان به توده یا تپه های ماسه ای اطلاق می شود که بر اثر فرسایش بادی یا به عبارت دیگر طوفان های ماسه ای بوجود آمده است و فاقد پوشش گیاهی هستند جهت بررسی تکامل خصوصیات خاک در تپه های ماسه ای فعال و غیرفعال تحقی ق در منطقه ای موسوم به جاسک انجام شد. این منطقه در ۳۰۰ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس واقع است. برای این منظو ر در طو ل جاسک به صورت تصادفی نمونه برداری انجام شد. نمونه برداری ها در مکان های مالچ پاشی شده، مالچ و پوشش و پوشش گیاهی در دو عمق سطحی ۱۰-۰ ۰ سانتی متری و عمقی بیش از ۱۰ سانتی متری نمونه برداری انجام گرفت. همچنین از منطقه تپه های ماسه ای فعال بدون پوشش گیاهی نیز به عنوان شاهد نمونه برداری انجام شد. در مرحله بعدی بر روی نمونه های خاک آزمایش های فیزیکی وشیمیایی انجام شد و پس از فراهم شدن داده ها اقدام به تجزیه آماری و آزمون مقایسه میانگین دانکن با استفاده از نرم افزار SPSS گردید. نتایج نشان می دهد در بخشهای واجد پوشش گیاهی افزایش میزان مواد آلی در خاک مشاهده شد که اینها در درازمدت باعث بهبودی ساختار خاک می شوند. همچنین در مناطق فعال میزان ماسه بیشتر بود و درمناطق غیر فعال از میزان ماسه کاسته شد و درصد رس و سیلت افزایش نشان می داد. این امر به دلیل تاثیر پذیری ازپوشش گیاهی است که باعث می شوند ذرات سیلت و رس کمتر جابجا شوند.