سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صمد حبیب زاده اردبیلی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی- بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن-
مهران عنایتی شریعت پناهی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی- بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن-
مهناز عروجلو – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی- بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن-
فرزاد جاویدفر – بخش تحقیقات دانه های روغنی- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

هدف از این آزمایش تهیه پروتکلی کاربردی جهت جنین زایی میکروسپورهای کلزا و باززایی آن در ژنوتیپهای مختلف کلزا می باشد. میکروسپورهای جدا شده ازگیاهان( ۱۹۰ F1 حاصل از تلاقی RGS003×ARC5 هیبریدهایHyola420 Hyola401 به منظور القای جنین زایی تحت تنشهای حرارتی ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۴ و ۱۰ روز۳۷درجه سانتی گراد به مدت ۸ ساعت و ۳۵ درجه به مدت ۱۸ ساعت و ۳۲ درجه به مدت ۷۲ ساعت قرار گرفتند. گیاهان F1 و هیبریدهای۴۰۱ Hyola و ۴۲۰ Hyola تنها در۳۰درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ و ۱۴ روز تولید جنین کردند . در رقمTopas بیشترین میزان جنین زایی در تنش حرارتی ۳۲/۵درجه مدت ۲۴ ساعت بدست آمد. اثر D-2.4 به عنوان یک تنش جدید برای القاء جنین زایی در میکروسپور شناسایی گردید. میکروسپورهای ارقام Hyola و ۴۲۰ Topas تحت تنش ۲٫۴D- درچهار غلظت ۱۵ ، ۲۵ و ۳۵ و ۴۵ میلی گرم در لیتر برای ۱۵-۴۵ دقیقه قرار گرفتند. با توجه به اینکه جنین های به دست آمده از تیمار با ۲٫۴-D نسبت به تیمار حرارتی سوسپنسور بیشتری تولید کردند، لذا باززایی بهتری نشان دادند. مواد شیمیایی تری فلورالین، اورایزلین و پرونامید در غلظت های μM 0/5 ، ۱ ، ۲ ، ۴ برای مدت ۴۲ ساعت برای القاء جنین زایی میکروسپور هیبرید بهارهHyola420 آزمایش گردید. بعد از مرحله القاء جنین زایی، کشت ها در تاریکی و دمای ۲۵ تا مرحله تشکیل جنین در انکوباتور نگهداری شدن د. به دلیل خصوصیت ضد میکروتوبولی مواد شیمیایی بکار رفته، درصد دابلد هاپلوییدی خود به خودی افزایش یافت برای کاهش جنین زایی ثانویه، جنین ها در مرحله لپه ای شکل به همراه مقداری از محیط القای ۱۳ NLN-بمحیط B5 حاوی جیبرلیک اسید ۰/۰۱mg/l) در تاریکی منتقل و در دمای ۴ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ روز قرار داده شدند. سپس جنین ها به روشنایی و در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد داخل فیتوترون منتقل شدند. برای افزایش سطح پلوئیدی گیاهان هاپلوئید، تیمار با کلشی سین درغلظتgr/l3/4 به مدت ۱/۵ ساعت(جذب کلشی سین از طریق ریشه) انجام گردید.