سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید صفری – دانشجوی دکتری تخصصی شیلات
مهرداد فرهنگی –
Chris Carter –
باقر یخچالی –

چکیده:

کنجاله کانولا یکی از منابع مهم پروتئینگیاهی بوده و استفاده از این مایع غذایی درتغذیه انسان و یا حیوانات علیرغم ترکیب پروتئینی مناسب آن به دلیل وجود ترکیبات ضدتغذیه ای متنوع مانند فیبر خام فیتات و گلوکوسینولات محدود می باشد جهت بررسی تاثیر فناوری تخمیر جامد برترکیبات مغذی و ضد تغذیه ای کنجاله کانولای فراوری شده از سه تراکم تلقیح ۵ ۱۰ و ۶ ۱۰ و ۷ ۱۰ اسپورنوروسپورا سیتوفیلا استفاده شد تخمیر کنجاله کانولای فراوری شده با نوروسپورا سیتوفیلا به طور متوسط به ترتیب موجب افزایش معنی دار P<0/05 و ۶۵/۴ و ۸۳ درصدی مقدار پروتئین خام و پروتئین حقیقی نسبت به تیمار شاهد گردید. شاخص اسیدهای آمینه ضروری ۴/۹۴ و نمره شیمیایی برحسب پروتئین کامل تخم مرغ ۷۹/۳۲ درصد کلیه محصولات تخمیر شده به طور معنی داری p<0/05 نسبت به کنجاله کانولای تیمار شاهد به ترتیب ۴/۵۳ و ۳۳/۹۲ بهبودیافت.