سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ادریس حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
علیرضا رحمانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
قدرت الله روشنایی – عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدا
حسن ذوالقدر – کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه

چکیده:

برنامه ریزی برای استفاده از تایرهای مستعمل و انتخاب بهترین راه برای بازیافت به صورتی که از نظر اقتصادی هم بهینه باشد امری ضروری است. روش انجام تحقیق : کربن فعال با استفاده از روش شیمیایی تولید شد. فرآیند تولید کربن فعال شامل فعال سازی شیمیایی با هیدروکسید پتاسیم (KOH) در نسبت KOH به تایر =۴ بود که پس از فعال سازی ، به مدت ۲ ساعت فرآیند پیرولیز تایرهای فعال شده انجام یافت. سطح مخصوص و متوسط اندازه منافذ کربن فعال تولیدی به ترتیب با استفاده از روش جذب گار نیتروژن و عکس برداری الکترونی تعیین شد. جذب رنگ اسیدی از محیط های آبی بر روی کربن فعال تولیدی از تایرهای مستعمل در یک سیستم ناپیوسته در حالت های متفاوت غلظت اولیه رنگ ، ph و زمان تماس بررسی شد . ایزوترم های جذب با اختلاط ۱-۰/۲ گرم از کربن فعال د ر۵۰ میلی گرم از محلول رنگ اسیدی تعیین شدند.یافته ها : داده های حاصل از آزمایش ایزوترم های جذب با دو مدل لانگمویر و فروندلیخ بررسی شدند که مقدار ضریب همبستگی برای هر مدل به ترتیب ۰/۹۹۶۴ و ۰/۹۸۲۵ بود. بررسی مدل های سینتیکی انطباق بهتری با مدل شبه درجه دوم نشان دادند (۰/۹۹۹۷<R2). بحث و نتیجه گیری : تطابق با مدل ایزوترمی لانگمویر بیان می کند که یک لایه ( لایه هم سان) از رنگ اسید بلو ۱۱۳ سطح کربن فعال را پوشانده و جذب سطحی هر مولکول جزء جذب شونده دارای انرژی فعال سازی ( اکتیو اسیون) برابری است. طبق داده های به دست آمده ، کربن فعال تولیدی از تایرهای مستعمل می تواند به عنوان یک جاذب ارزن قیمت مورد استفاده قرار گیرد.