سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ولی محمد محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشک
توحید سعید – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، دانش
اکبر حیدرزاده – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهند

چکیده:

امروزه کامپوزیتهای زمینه فلزی به دلیل خواص مکانیکی و فیزیکی ویژه خود بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. یکی از جدیدترین روشهای تولید این قبیل مواد، استفاده از روش همزن اصطکاکیFSP)میباشد. در این پژوهش به بررسی امکانتولید کامپوزیتCu-Al2O3تولید شده با این روش در سرعتهای خطی و زاویهای گوناگون پرداخته شده است. ابتدا بااندازهگیری میزان عیوب ایجاد شده در پارامترهای مختلف، شرایط بهینه جهت تولید کامپوزیت، تعیین گردید. نحوه سیلان مواد و توزیع ذارت در مناطق مختلف با استفاده از میکروسکوپ نوریOM)و میکروسکوپ الکترونی عبوریSEM)مورد مطالعه قرار گرفته و جهت حصول اطمینان از حضور ذرات فاز ثانویه، تست آنالیز شیمیاییEDX) صورت گرفت. با توجه به نتایج حاصل شده، امکان ساخت کامپوزیتCu-Al2O3به روش فرآیند همزن اصطکاکی فلز مس اثابت شده و اندازه ذرات تقریباً یکسان مشاهده شده است