سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یونس پوربیرامی هیر – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر بیرامی –
رسول اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف بنزیل آدنین ۱ / ۰ ، ۱ / ۰ ، ۱ و۲ میلی گرم در لیتر پیکلرام ۰/۱، ۱و۲ میلی گرم در لیتر و ۶۰ گرم در لیتر ساکارز برمیزان تولید کالوس آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل در ۵ تکرار در آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی درسال ۸۹ انجام گرفت نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که زمان نمونه گیری مرحله نمو غنچه ها برمیزان و قطر کالوس تولید شده از بساک تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۵% داشت و بیشترین مقدار آنها از نمونه برداری اول حاصل شد همچنین غلظت هایمختلف پیکرام و بنزیل آدنین روی میزان تشکیل کالوس و قطر آن ردسطح احتمال ۵% تاثیر معنی داری داشتندبیشترین میزان تشکیل و قطر کالوس به ترتیب در غلظت ۲ میلی گرم درلیتر پیکلرام و غلظت های ۰/۰۱ و ۱ میلی گرم درلیتر بنزیل آدنین بدست آمد. روش تثبیت ۱:۱ در تهیه کاریوتیپ کارآمدتر از روش تثبیت ۳:۱ بود زیراشمارش کرموزومها دراین روش به اسانی صورت گرفت و قابلیت رنگ پذیریآنها بیشتر بود بنابراین روش تثبیت ۱:۱ به عنوان یک روش مناسب جهت تهیه کاریوتیپ از ریزنمونه کالوس پیشنهاد می شود.