سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله رستمی نجف آبادی – کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی،دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد ذره بینی اصفهانی – دکتری بی بافت ار دانشگاه لیدز انگلستان،عضو هیات علمی دانشکده نساجیدانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این پژوهش درحوزه مهندسی نساجی صورت گرفته و بهدنبال بررسی توانمندی های صنعت نساجی داخل کشور جهت تولیدژئوتکستایل هایی با خصوصیات مختلف فیزیکی مکانیکی و هیدرولیکی است دراین راستا با تغییر درپارامترهای مواد اولیه و تولید لایه چهل نمونه ژئوتکستایل تولید شده است آزمایشهای استاندارد بین المللی درزمینه ژئوسنتتیک ها و به ویژه ژئوتکستایل ها به دقت مورد مطالعه قرارگرفتهاست جهت مقایسه نتایج خصوصیات چندنمونه ژئوتکستایل مطرح خارجی بدست آمده است دو خصوصیت فیزیکی چهارخصوصیت مکانیکی و دو خصوصیت هیدرولیکی درهمه نمونه ها اندازه گیری شده است پارامترهای هیدرولیکی درارتباط کامل با عملکرد فیلتراسیون و زهکشی می باشند نتایج نشان میدهد توانایی تولید چنین منسوجات قابل رقابت با نمونه های خارجی به خوبی درکشور وجود دارد