سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد صبا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده
شهرام رایگان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگ
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگ

چکیده:

در این پژوهش از آسیا کاری مکانیکی برای نشاندن پودر TiC بر روی سطح فولاد D2 به منظور افزایش سختی سطح استفاده شد. نمونه فولادی به همراه پودر و گلوله ها د رمحفظه آسیا کاری قرار گرفتند. د راین آزمایش توزیع گلوله ثابت و نسبت گلوله به پودر (BPR) 1:20 در نظر گرفته شد و ازنمونه هایی با ابعاد ۱۵×۱۰×۲۵ میلیمتر استفاده گردید. در طی عملیات آسیا کاری مکانیکی سطح نمونه در معرض ضربات پرانرژی گلوله ها قرار گرفت و ذرات پودر گیر افتاده بین گلوله های و نمونه به وسیله جوش سرد به سطح پیوند خوردند. نشان داده شد که به این روش پوشش TiC می تواند در مدت زمان کوتاهی دردمای اتاق تشکیل شود. مشخص شد که ضخامت ، سختی و ساختار پوشش تشکیل شده هب اندازه ذرات اولیه پودر پوشش و زمان آسیا کاری وابسته است و در بازده زمانی بین ۵ تا ۵۰ ساعت با افزایش زمان آسیا کاری ضخامت پوشش افزایش می یابد. ضخامت و شکل پوشش در شرایط مختلف به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.