سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفورا کفاش یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
محمدابراهیم بحرالعلوم – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
مریم کفاش یزدی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ج هت ساخت پو شش های نانو کامپوزیتی، آب کاری همز مان نانوذرات،مورد توجه بیشتری واقع شده است. در تحقیق حاضر پوشش نانوکامپوزیتZn/TiO2به روش آبکاری الکتریکی تولید شد و آنالیزXRDبر روی نمونه پوشش به دست آمده از حمام حاوی۳۰g/l در دانسیته جریان۴A/md2صورت گرفت. سپس با استفاده از تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)تاٌثیر میزانTiO2بر روی خواص ساختاری، مورفو لوژی وز بری پو شش ها مورد برر سی قرار گرفت. تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)نشان می دهند که با افزایش میزان نانوپودرTiO2ورفولوژی پوشش نانوکاموزیتی به حالت سوزنی در می آید که از مقایسه با نتایج حاصل از آزمون زبری سنجی سطح، نشان می دهد که با افزایش میزانTiO 2در حمام آبکاری و ایجاد ساختار سوزنی در پوشش، متوسط زبری سطح نیز کاهش می یابد