سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمدحسن عباسی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

در این پژوهش به منظور بهبود مقاومت به سایشی آلیاژ،Ti-6Al-4Vپوشش نانوساختارNbSi2توسط روش پاشش حرارتی پلاسمایی بر روی این زیرلایه اعمال گردید. ابتدا ترکیب بین فلزیNbSi2با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودری نیوبیم و سیلیسیم با نسبت استوکیومتری در مدت زمان ۶۰ ساعت بدست آمد. سپس پودرهای حاصل ازآلیاژسازی مکانیکی به منظور حصول دانه بندی مناسب برای پاشش، تحت فرایند آگلومراسیون قرار گرفتند. در نهایت پودرهای آگلومره شده، به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری بر روی زیرلایه تیتانیم قرار گرفتند. به منظور ارزیابی پوشش بدست آمده از تکنیک های میکروسکوپ الکترونی روبشی وآنالیز پراش پرتو ایکس استفاده گردید. درصد تخلخل پوشش نیز با استفاده از آنالیز تصویری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد پوشش بدست آمده یکنواخت و دارای تخلخل کمی می باشد و اندازه دانه ذرات نیز پس از پاشش در محدود نانومتری قرار دارند.