سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیان حضرتی – کارشناس تولیدات گیاهی
معصومه عسگری –

چکیده:

پایه های رویشی M.26وM.9 سیب از پایه های پاکوتاهی هستندکه به میزان گسترده ای در ایجاد باغهای متراکم سیب استفاده می شود هدف از این پژوهش بررسی نحوه سترون کردن رفع فنلی شدن و پرآوری ریزنمونه های M.26وM.9 درشرایط درون شیشه ای بود دراین آزمایش ها از شاخه های بهاره M.26 و تابستانه M.9 استفاده شد و برای سترون کردن ابتدا نمونه ها به مدت ۳۰ ثانیه در اتانول ۷۰% فروبرده شد و سپس با غلظت های مختلف محلول هیپوکلریت سدیم و یا کلرید جیوه تیمار گردیدند که مناسب ترین نتیجه با کلرید جیوه ۰/۱% به مدت و۳و۵ دقیقه به ترتیب برای ریزنمونه ها M.26وM.9 بدست آمد ریزنمونه های M.9 پس از سترون کردن به محیط کشت MS حاوی ۲ میلی گرم در لیتر BA ریزنمونه های M.26به محیط کشت MS با ویتامین های B5 حاوی ۱ میلی گرم در لیتر BA منتقل شدند محیط کشت هر دو پایه حاوی ۰/۱ میلی گرم در لیتر GA3 نیز بود به منظور جلوگیری از فنلی شدن روشهای مختلفی به کاررفت که قرار دادن ریزنمونه های تازه کشت شده به مدت ۶ روز در یخچال بهترین نتیجه را داد درمرحله پرآوری تاثیر سایتوکنین های BA و کینتین بصورت جداگانه و ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت.