سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر گلپایگانی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – عضو هیئ تعلمی دانشگاه زابل
حسین غلامی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
منان صادقی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

کاربرد کودهای بیولوژیک به ویژه باکتریهای محرک رشد گیاه به جای مصرف کودهای شیمیایی از مهمترین راهبردهای تغذیه- ای در مدیریت پایدار بوم نظامهای کشاورزی میباشد. به منظور بررسی تاثیر مایه تلقیح باکتریهای سودوموناس( Pseudomonas fluorescens )، باسیلوس( Bacillus subtilis ) و آزوسپیریلوم( Azospirillum brasilense ) آزمایشی در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در قالب طرح کاملا تصادفی روی گیاه دارویی ریحان ( L Ocimum basilicum ) با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل A (سودوموناس)، B (باسیلوس)، C (آزوسپیریلوم)، ترکیبی از A+B+C و شاهد (بدونه تلقیح) بودند. ویژگی های مورد بررسی درصد، سرعت و یکنواختکی سبزشدن، زمان تا ۱۰ ، ۵۰ و ۹۰ درصد حداکثر سبزشدن بود. نتایج نشان داد که تلقیح بذر ریحان با باکتریهای محرک رشد ( PGPR ) باعث افزایش معنیدار درصد، سرعت و یکنواختکی سبز شدن درمقایسه با شاهد شد و میزان این افزایش برای تیمارهای تلقیح ترکیبی باکتریهای بیشتر بود. همچنین مقادیر زمان لازم برای رسیدن به ۱۰ ، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه زنی با کاربرد کودهای بیولوژیک در مقایسه با شاهد کاهش یافت