سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سرور قاضی اف – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق پوشش های کروم- کربن از حمام کروم سه ظرفیتی، توسط جریان مستقیم بر روی زیر لایه فولاد ساده کربنی رسوب الکتریکی داده شد. پوشش دهی در چگالی جریان (۴۰۰mA/cm(2 و PH0/5 در دمای محیط انجام شد. آزمون تفرق اشعه ایکس نشان داد که پوشش های حاصل آمورف می باشند. مورفولوژی و توپوگرافی پوشش ها به ترتیب به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبی و آنالیز AFM بررسی شد. مشاهده شد که پوشش ها شامل نودول های کروی و بدون ترک هستند. آزمون پلاریاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی رفتار خوردگی این پوش ها در محیط ۰پ۱ مولاراسید سولفرویک و در دمای محیط انجام شد. نتایج نشان داد که پتانسیل خوردگی پوش کروم- کربن نسبت به زیر لایه فولادی مثبت تر است و به عبارت دیگر، این پوشش در عمل به طور کاتدی فولاد را حفاظت می کند. همچنین پوشش مذکور، مقاومت به خوردگی زیر لایه فولادی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است. کاهش چگالی جریان خوردگی و افزایش قابل ملاحظه در مقاومت انتقال بارمؤید این مطلب می باد.