سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن مبینی دهکردی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
فرزانه محمدی فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک

چکیده:

آنزیم های پروتئاز قلیایی به دلیل دارا بودن حداکثر فعالیت دراسیدیته کم کاربرد وسیعی درصنایع تولید کننده مواد شوینده یافته اند دراین تحقیق از گونه های باسیلوس سابتیلیس و باسیلوس لیکنی فرمیس و یک گونه باسیلوس بومی اقدام به تولید انزیم و بهینه سازی آن درشرایط تخمیر با حضور محیط کشت مایع گردید و مشخص شد که میزان تولید آنزیم دراینگونه ها درمحیط کشت آبگوشت مغذی به ترتیب برابر ۲۶٫۹۵و۷٫۲۵و۴٫۷ واحد درمیلی لیتر است سپس مشخص شد که افزودن ۱درصد عصاره مخمر و ۱% تیروزین به محیط کشت آبگوشت مغذی تولید آنزیم را به ترتیب ۳و۱٫۴ برابر درگونه سابتیلیس و افزودن ۱درصد عصاره مخمر تولید آنزیم را به میزان ۹ برابر درگونه لیکنی فورمیس افزایش میدهد