سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید رستمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان
محمد مرشد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان
مصطفی یوسفی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان
داریوش عابدی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

الیاف دوجزیی پوسته – مغزی پلیپروپیلن به عنوان مغزی و پلیاتیلن به عنوان پوسته به روش ذوبریسی تولید شد و تاثیرنانوذرات نقره بر روی ساختار و خواص فیزیکی الیاف بررسی شد. خواص فیزیکی الیاف از جمله استحکام، ازدیادطول تا حدپارگی و سطح مقطع الیاف مطالعه شد. طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و پراش اشعه ایکس و کالریمتر تفاضلی روبشی برای بررسی ساختار، خواص حرارتی و رفتار بلوری الیاف ریسیده شده به کار رفت. دستآورد این تحقیق، تولید الیاف دوجزئی پوسته مغزی باخاصیت ضدباکتری دائمی با حداقل مقدار نانوذرات نقره است. در واقع با افزودن نانوذرات نقره و ایجاد خاصیت ضدباکتری در این الیاف دو جزیی کمترین تغییرات فیزیکی و مکانیکی در الیاف رخ داده است که تغییرات قابل توجهی نبوده و در حد محدوده تفییرات این الیاف می باشد