سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی عیسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی و نفت،
اکبر شجاعی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق به دنبال تعیین تاثیرات اضافه شدن خاک رس اصلا حشده و اصلا حنشده بر کامپوزیت رزین فنولیک تقویت شده با الیاف شیشه نوعEهستیم. خاک رس ها در ترکیب درصدهای مختلف۰٫۵ ۱٫۵ % و ۲٫۵ %) مورد استفاده قرار گرفتند. آمیزه های مورد نظر از روش محلولی آماده گشته و پی شآغشته هاPrePreg) توسط لای هگذاری دستی بدست آمده اند. نانوکامپوزیت ها با استفاده از قال بگیری تحت فشار و دمای بالا و بعد از یک سیکل مشخص حرارتی تهیه شده و مورد آزمای شهای مختلف از جمله آزمون پراش اشعه ایکسXRD)آزمون کششی و آزمون دینامیکی-مکانیکیDMA) قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که رزین فنولیک به خوبی بین لای ههای خاک رس بخصوص از نوع اصلاح نشده قرار م یگیرد که این پدیده موجب افزایش خواص مکانیکی و خواص دینامیکی-مکانیکی نمون هها گشته است. مجموع نتایج نشا ندهنده ی توزیع و برهمکنش بهتر خاک رس اصلا حنشده با رزین فنولیک از نوع نووالاک است