سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاشم سلطانی نژاد – دانشگاه جامع امام حسین ع دانشکده و پژوهشکده علوم پایه گروه فیزیک
پرویز حسینخانی –

چکیده:

دراین مقاله نانوبلورهای اکسید روی بس بلوری – چندفازی آلاییده با سریوم توسط روش شیمیایی نمناک بدست آمده اند بررسی ویژگیهای ساختاری اکسید روی بس بلور – چندفازی از قبیل نوع شبکه ثابت های شبکه اندازه ذرات کرنش شبکه و چگالی دررفتگی را با استفاده از بیناب پراش پرتوایکس بررسی نمودیم ازت صاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مشاهده ریخت بلور بهره بردیم و تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری را برای مشاهده اندازه نانوذرات به کارگرفتیم نتایج مشخص کرد که پودرهای ساخته شده برای ۲% آلاییدگی وزنی سریوم ترکیبی از سه نمونه نانوبلور ZnO ، Ce7O12 و CeZn3 است که به ترتیب هگزاگونال رهمبوهدرال و اورتورهمبیک می باشند اندازهنانوبلورها ۲۳ نانومتر میب اشند تصاویر TEM نیز این نتیجه را تاییدمی کند.