سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هاشم سلطانی نژاد – دانشگاه جامع امام حسین ع دانشکده و پژوهشکده علوم پایه گروه فیزیک
پرویز حسینخانی –

چکیده:

دراین مقاله خواص اپتیکی نانوبلورهای نقاط کوانتومی اکسید روی بس بلوری چندفازی آلاییده با سریوم که توسط روش شیمیایی نمناک بدست آمده اند مورد بررسی قرارگرفته است بررسی ویژگیهای فیزیکی اکسید روی بس بلور – چندفازی از قبیل برخی ویژگیهای اپتیکی و نقاط کوانتومی نظیر اندازه گیری جذب عبور وگاف انرژی انرژی یورباخ وطول موج آستانه با استفاده از بیناب سنجی ماورابنفش مرئیصورت گرفت خواص ساختاری نانوبلورها شامل نوع شبکه ثابتهای شبکه اندازه ذرات تنش و کرنش شبکه وچگالی دررفتگی را با استفاده از بیناب پراش پرتوایکس بررسی نمودیم نتایج مشخص کردکه پودرهای ساخته شده برای ۲% آلاییدگی وزنی سریوم ترکیبی از سه نمونه نانوبلور ZnO ، Ce7O12 ، CeZn3 است که به ترتیب هگزاگونال رهمبوهدرال و اورتورهمبیک می باشند اندازه نانوبلورها۲۳ نانومتر می باشند