سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
اکرم زمانی – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیخسرم کریمی – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گلوکز آمین از مواد بسیار با ارزش دیواره سلولی قارچ های زیگومایست به شمار می رود. در این پژوهش پس از تولید این ماده با استفاده از سه مورفولوژی مختلف قارچ موکورایندیکوس، با استفاده از روشی جدید میزانگلوکز آمین در دیواره سلولی قارچ مورد بررسی قرار گرفژت . در این روش آنالیز پس از دو مرحله هیدرولیز کیتین و کیتوزان موجود در دیواره ی سلولی توسط اسید سولفوریک،گلوکزآمین موجود با نیتروز اسید واکنشداده و به ان هیدرومانوز تبدیل شد. سپ به دلیل ناپایداری کمپلک رنگی ایجاد شده در روش رنگ سنجی، از کروماتوگرافی مایع با راندمان بالا ۱ ( HPLC (جهت اندازه گیری میزان گلوکزآمین استفاده گردید . آنالیز برروی قارچ موکورایندیکوس نشان داد که ترکیب درصد دیواره ی سلولی قارچ ها به مورفولوژی وابسته است و در مقایسه، مورفولوژی فیلامنتوس با محتویات گلوکز آمین بی تر)تقریبا دو برابر ( نسژبت بژه دو موفولوژی مخمری خالص و بی تر مخمری بهترین مورفولوژی می باشد.