سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داریوش آتشکار – عضو هیات علمی
محی الدین پیرخضری – محقق موسسه تحقیات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور دستیابی به پای ههای رویشی مناسب، تلاقی های هدفمندی بین ژنوتیپ های سیب پاکوتاه بومی ایران (آزایش و مربایی) و پایه های تجاری رویشی (B9 و M27 و M9) از سال ۱۳۸۴ لغایت سال ۱۳۸۷ انجام گرفت . ارزیابی های مقدماتی نتاج حاصل از تلاقی ها و گرده افشانی آزاد جهت گزینش پایه رویشی سیب با قابلیت تکثیر رویشی آسان و همچنین مقاومت ظاهری به شته مومی انجام گرفت. از مجموع ۳۷۸۷ دانهال، تعداد ۱۲۹ ژنوتیپ با قابلیت تکثیر رویشی آسان و مقاومت ظاهری نسبت به شته مومی انتخاب شدند. داده های به دست آمده نشان داد که در میان ترکیب تلاق یها، نتاج مربوط به ترکیب رقم آزایش در M27 پدری دارای قدرت ریشه زایی مناسب و نتاج مربوط به ترکیب رقم مربایی در پایه B9، قدرت ریشه زایی ضعیف تری از خود نشان دادند. نتاج حاصل از گرده افشانی آزاد رقم آزایش دارای مقاومت بالاتر به شته مومی، نسبت به رقم مربایی بودند و دارای صفات مناسبی به عنوان پایه می باشند.