سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه رادمنش – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان، د
ماندانا بهبهانی – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان، ه

چکیده:

ویروس سرطان موش(ام ال وی) شناخته شدهترین عضو جنس اورتورتروویرینا از خانواده ی گامارتروویروس ها است. بر اساس سازمان دهی ژنومی از رتروویروس های ساده است، که قالب باز خواندن آن تنها شامل پروتئین های ساختاری Gag و Env و Pol می باشد. رتروویروس ها یکی از مهمترین پاتوژن ها هستند که عامل بسیاری بیماری ها در انسان و حیوانات می باشند. در این پروژه، وکتور ویروسی یا کاذب سرطان موش از طریق ترانسفکشن سلول های کلیه جنین انسان با سه وکتور پلاسمیدی شامل یک پلاسمید حاوی gag-pol(pCLECO)، یک پلاسمید پوششی(pMD2.G) و یک وکتور بیانی(pBABE- GFP) تولید شد. ترانسفکشن همزمان سه پلاسمید و ساخت ویروس کاذب سرطان موش با روش کلسیم فسفات صورت گرفت. یکی از کاربردهای ویروس های کاذب از یک سو به خاطردارا بودن ویژگی های اساسی ویروس وحشی و از سوی دیگر به خاطر انعطاف‌پذیر بودن، ایمن بودن و عدم تغییرشان به تیپ وحشی در فرایند غربال( نداشتن قابلیت تکثیر و همانندسازی در میزبان)، ارزیابی خاصیت ضد‌ویروسی ترکیبات و داروهای ضد‌ویروسی است. در این پروژه از ویروس کاذب سرطان موش به منظور بررسی فعالیت ضد رتروویروسی ترکیبات و داروهای گوناگون ضد رتروویروسی استفاده شد. از سوی دیگر از وکتور کاذب سرطان موش به عنوان مدلی ایده آل جهت ارزیابی اختصاصیت و انتخابی بودن داروهای ضد ویروس نقص ایمنی انسان استفاده شد. ارزیابی نتایج و سنجش میزان بیان پزوتئین سبز فلورسانس(GFP) با تکنیک فلوسایتومتری و میکروسکوپ فلورسانس صورت گرفت.