سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا روشن – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
رضا طاهرزاده موسویان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عبدالله مصلح – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اخیرا فرایندهای تغییر شکل پلاستیک جدید به عنوان یک روش موثر به منظور تولید فلزات با ساختار فوق العاده ریزدانه موردتوجه زیادی قرار گرفته است. فرایند نورد تجمعی به عنوان یکی از روش های تغییر شکل پلاستیک شدید، ی ک فرایند نورد چندمرحله ای است که منجر به تولید ورق های فلزی با استحکام بالا و ساختار بسیار ریز دانه میشود. در ای ن پژوهش پس از انجام ۴ سیکل فرایند نورد تجمعی بر روی ورق آنیل شده آلومینیوم ۲۰۲۴ ، خواص مکان یکی آن بررس ی شده و با انجام تست کشش و میکروسختی سنجی خواص مکانیکی ورق طی سیکل های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتا یج پژوهش حاک ی از تشک یل ورقه هایی با ساختار نانو و با استحکام و سختی بسیار بالا پس از ۴ سیکل فرایند می باشد.