سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آبتین عطایی – گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست وانرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
ایمان جانقربان اصفهانی – گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست وانرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

سیستمهای اسمز معکوس حداقل مصرف انرژی را در بین سایر روشهای شیرین سازی آب دریا دارند و مصرف انرژی در آنها صرفاً بصورت برق م یباشد. از طرف دیگر در بسیاری از اقلیمها و حتی در بسیاری از کارخانجات و صنایع علاوه برآب شیرین نیاز به تولید سرما نیز وجود دارد که تام ین آنها مستلزم مصرف انرژی زیادی است. هدف از ای ن مقاله ارائه یک شیوه نوین برای تولی د همزمان سرما و آب ش یرین با انتگراسیون سیستمهای اسمز معکوس و سیکلهای تبرید تراکمی می باشد . در این ساختار نوین، صرفه جو یی درمصرف توان الکتریکی پمپهای سیستم اسمز معکوس با پیش گرمایش آب دریا با بازیافت حرارتهای اتلافی در کندانسورسیکل تبری د صورت م ی پذ یرد. علاوه بر آن، مقداری از تقاضای توان الکتریکی این پمپها با جا یگزینی شیر فشارشکن با یک توربین انبساطی در سیکل تبرید امکان پذیر خواهد بود. با توسعه کد در نرم افزار EES امکان سنجی ،یکپارچه سازی سیستم اسمز معکوس و سیکل تبرید جهت تولید همزمان آب شیرین و ۳ تن تبرید برودت بعنوان یک نمونه مطالعاتی انجام و بهترین حالت برای ا ی ن ساختار تعیین گردید. نتایج نشان د اد روش ی اد شده امکان۷% را در مقایسه با تول ی د / کاهش مصرف برق به میزان ۶ جداگانه آب شیرین و برودت فراهم م یآورد.