سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع غذایی
سیدهادی رضوی –
محمد حجت الاسلامی –

چکیده:

سبوس برنج فراورده جانبی حاصل از فرایند آسیاب کردن برنج می باشد که به علت کیفیت تغذیه ای آن مورد توجه می باشد سبوس برنج منبع طبیعی از روغن کربوهیدراتها لیگنین ترکیبات فنلی پروتئین – آنزیم و ویتامین می باشد اما بطور عمده به مصر فخورام دام می رسد هدف ازاین پژوهش استفاده ازیک روش سازگار با محیط زیست برای استخراج ترکیبات سبوس برنج و استفاده از عصاره ی حاصله درغنی سازی نوشیدنی انگور می باشد برای این منظور فراینداستخراج در دمای ۱۰۰ و ۱۲۰ درجه و اعمال فشار به منظور نگهداری آب درفاز مایع انجام گرفت و نمونه ها با افزودن عصاره استخراج شده درفرمولاسیون نوشیدنی نمونه های مورد نظر تهیه گردید و پس از آن ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی تیمارها مورد بررسی قرارگرفت و آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دانکن مورد بررسی قرارگرفت نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش میزان عصاره درفرمولاسیون ویژگیهایی چون خاکستر کل ماده خشک بریکس اسیدیته درصد رسوبت میزان کدورت افزایش می یابد و ویسکوزیته و PH نمونه ها کاهش می یابد.