سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین مغنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف
کاظم پور آذرنگ – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
پروین عباچی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از آسیاب سیاره ای و با به کارگیری فرآیند اکسیداسیون داخلی، سنتز نانو کامپوزیت زمینه مسی با ذرات تقویت کننده اکسید تیتانیم (Cu/Tio2) انجام شد. در ابتدا به منظور تشکیل محلول جامد پودر مس با مقادیر ۲،۱ و ۳درصد وزنی پودر تیتانیم، به مدت ۶۰ ساعت تحت گاز محافظ خنشی آسیاب کاری شد و سپس پودر اکسید مس به عنوان عامل اکسید کننده اضافه و پروسه آسیاب کاری ۱۰ ساعت دیگر ادامه یافت. در ادامه به منظور چگال کردن پودرها در فرایندی دو مرحله ای پرس شد. زینتر نمونه ها در ۸۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت انجام شد. مورفولو ژ ی ذرات پودرها با میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد وزمان بهینه آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از آنالیز طرح پراش اشعه X بررسی گردید . دانسیته نمونه ها بعد از اکسیداسیون داخلی به روش ارشمیدوس طبق استاندارد ASTM B328-96 اندازه گیری شد. آزمایش سایش مطابق با استاندارد ASTM-G99 توسط دستگاه پین بر دیسک در نیروهای اعمالی ۲۰ نیوتن و سرعت لغزشی ثابت ۰/۲۵ در سه مسافت لغزشی مختلف انجام شد. بر اساس نتایج با افزایش مسافت لغزشی، مقدار کاهش حجم ماده افزایش یافته و با افزایش درصد فاز تقویت کننده، نرخ سایش نانو کامپوزیت کاهش می یابد.