سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره جعفری ایوب – کارشناسی ارشد، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان
مجید جعفرتفرشی – استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده:

مقاله حاضر، نتایج مطالعات انجام شده بر روی تولید نانو ذرات آلومینا با سطح ویژه بالا به روش سل ژل احتراقی راارائه می دهد. فرایند سل ژل احتراقی برای تولید اکسیدهای کمپلکس سرامیکی مانند آلومینات ها، فریت ها و کرومیت هامورد استفاده قرار می گیرد. این فرایند بر پایه ساخت ژلی از نیترات فلزات استوار است که این ژل در یک واکنش احتراقی به نانو ذرات ریز و همگن تبدیل می شود. در این پژوهش، آلومینیوم نیترات آبدار، به عنوان اکسنده و آمونیوم بی کربناتبه عنوان سوخت جدید مورد استفاده قرار گرفتند و واکنش احتراق به صورت دود زا پیش رفت و یک فوم متخلخل سفید رنگ و حجیم با چگالی بسیار پایین به دست آمد. برای شناسایی پودر تولید شده، آنالیزهایBET ،FTIR ،XRD ,SEMمورد استفاده قرار گرفت. آنالیزXRDحضور فاز آلومینای گاما و اندازه بلورک های آلومینا را حدود ۲nm نشان داد. آنالیزFTIRنیزتشکیل فاز آلومینای گاما را در توافق با نتایج به دست آمده از آنالیزXRDتأیید نمود.