سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمین وحیدمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محمد حلالی – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایرا
محسن حاجی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در پژوهش حاضر نانوذرات خالص تیتانیوم به کمک روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیس و چگالش از فاز گازELM-GC) سنتز شدهاند. نمونههای بالک تیتانیومی با وزن تقریبی ۱,۲۰ گرم با استفاده از کویل القایی با هندسه مناسب در دمای۱۷۰۰ ± ۲۰ °C در اتمسفر گاز خنثی به صورت پایدار ذوب و معلق شدند. گازهای آرگون و هلیم به عنوان گاز حامل و عامل سرد کننده مورد استفاده قرار گرفتند. برای جلوگیری از اکسید شدن و آگلومره شدن نانوذرات سنتز شده در داخل هگزان جمعآوری شدند. آنالیزXRDبرای شناسایی نانوذرات تولیدی انجام شد. مورفولوژی و اندازه ذرات تولید شده نیز به کمک آنالیزهایDLS و FE-SEM مورد بررسی قرار گرفت و نتایج توزیع باریکی از اندازه ذرات کرهای شکل تیتانیوم با متوسط اندازه ۵۰ و ۳۵ نانومتر را به ترتیب دراتمسفر آرگون و هلیم مشخص کردند