سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گلستان سلیم بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساختارهای نانولیفی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کمیل نصوری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی-نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد موسوی شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی نساجی
رضا محمدعلی مالک –

چکیده:

نانوالیاف کامپوزیتی پلی وینیل الکل/نانولولههای کربنی، خواص خوب فرآیندپذیری پلیمرها و خصوصیات عالی نانولولههای کربنی را به طور هم زمان دارا می باشند . چالش اصلی در تولید نانوالیاف کامپوزیتی ، تهیهدیسپرسیون و آرایش یافتگی مناسب نانولولهها در ماتریس پلیمری میباشد. از ای ن روی در تحقیق حاضر از سطح فعال آنیونی سدیم دودسیل سولفات برای تهیه دیسپرسیون مطلوب نانولوله های کربنی در ماتریسپلیمری به منظور تولید نانوالیاف کامپوزیتی با میزان بالای نانولوله کربنی استفاده گردید. نانو الیاف پلی وینیل الکل/نانولوله کربنی با غلظتهای مختلف نانولوله در ماتریس با استفاده از روش الکتروریسی تولید شد. بررسی ساختار نانوالیاف به وسیله میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان داد که با افزایش غلظت نانولوله قطر نانوالیاف تا مقدار ۲۰±۲۱۶نانومتر کاهش یافته است