سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد جواد کتابداری – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید بوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی
حسن ساقی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی – گروه عمران – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مخزن موجساز عددی، یکی از ابزارهای قوی جهت مدلسازی پدیده های مختلف در هیدرودینامیک دریا می باشد. در این مقاله، مدل عددی، سیالتراکم ناپذیر و لزج فرض شده و معادلات ناویر- استوکس و پیوستگی به عنوان معادلات حاکم به روش MAC حل شد. شرط مرزی دینامیکی سطح آزاد با روش کسر حجمی اعمال گردیده و پدیده آشفتگی در جریان با استفاده از استفاده از (فرمول در متن اصلی مقاله)مدل گردید. در مدل عددی تهیه شده، موج باروابط تئوری امواج موج و در مرز مقابل، شرط مرزی باز به منظور خروج موج از محدوده مورد مطالعه استفاده گردید. به منظور معتبرسازی مدل تهیه شده، نتایج مدل با روابط تئوری امواج مقایسه و صحت مدل مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان میدهد، مدل تهیه شده می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت مدلسازی امواج مورد استفاده قرار گیرد