سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه پوراصغریان رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمدرضا مهرنیا – عضو هیئت علمی ، دانشیار، دانشگاه تهران
مریم السادات صفوی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق توانایی سه باکتری Pseudomonasputida, Acinetobactercalcoaceticus و Bacillussubtilis در تولید مواد زیست فعال سطحی با نام های به ترتیب امولسان، رامنولیپید و سورفتکتین مورد بررسی قرار گرفت. با کشت ناپیوسته ی هر یک از باکتری های مذکور در محیط های کشت اختصاصی شان و نمونه گیری های منظم، منحنی رشد سویه ها به دست آمد. پس از رسیدن به فاز ایستایی رشد، سوپرناتانت ها از بیومس تولیدی جدا شد. در ادامه، آزمون های کیفی اولیه شامل آزمون های همولیز خون گوسفند و گسترش روغن برای تعیین قدرت امولسیون کنندگی بیوسورفکتانت های تولیدی انجام شد. منحنی رشد Bacillussubtilis در حضور ساکارز به عنوان منبع کربنی نشان می دهد که lag time رشد سویه در محیط کشت استفاده شده کوتاه است و به همین دلیل زمان ک متری برای رسیدن به تولید بیوسورفکتانت لازم است. ه مچنین سورفکتین تولیدی ظرفیت امولسیون کندگی بالاتر ی در مقایسه با دو بیوسورفکتانت دیگر دارد. برای شناسایی بهتر سورفکتین تولیدی، تأثیر آن بر کشش سطحی آب نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سورفکتین تولیدی توانایی کاهش کشش سطحی آب از ۷۲mN/m به ۱۱mN/m را دارد. با توجه به این نتایج می توان گفت سورفکتین به دست آمده، در بین بیوسورفکتانت ها، دارای وزن مولکولی متوسط است زیرا علاوه بر خاصیت امولسیون کنندگی، خاصیت کاهش کشش سطحی نیز دارد.